T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA VERİLECEK DERSLERE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1-
 1. Bu yönergenin amacı; Harran Üniversitesinde birinci ve ikinci öğretimde uzaktan öğretim yoluyla verilecek olan tüm derslerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2-
 1. Bu yönerge, Harran Üniversitesinde uzaktan öğretim yoluyla verilecek olan derslerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3-
 1. Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edilen “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”a, Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesi ile Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4-
 1. Bu yönergede geçen;
 
 1.  Ders Birimi: Uzaktan öğretim yoluyla okutulan derslerin bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,
 2.  Ders materyali ve materyal ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan ücreti,
 3. Ders Koordinatörü: Öğretimi sürdüren ilgili birimlerde uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan derslere ilişkin koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olup Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün teklifi üzerine üç yıl süre ile Rektör tarafından seçilen öğretim elemanını,
 4. Ders öğrenci katsayısı: Senato tarafından sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilen dersler hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde, dersleri veren öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasına esas olmak üzere derse kayıt olmuş öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,
 5. İçerik Geliştirme ve Tasarım Komisyonu: Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir dersin içeriğinin hazırlanması amacıyla dersin yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,
 6. Müdürlük: Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM) Müdürlüğünü,
 7. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (ÖDEK): Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir dersin ara, yarı yıl ve yıl sonu sınavlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,
 8. Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Harran Üniversitesi öğrencilerinin tüm özlük ve not bilgilerinin tutulduğu Öğrenci Bilgi Sistemini,
 9. Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği öğrenim ücretini,
 10. Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS): Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin tüm öğretimsel materyallerin bulunduğu, eş zamanlı ve eş zamansız iletişim imkânı sunan Öğretim Yönetim Sistemini,
 11. Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
 12. Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,
 13. Uzaktan öğretim: Öğretimi sürdüren ilgili birimlerde uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi uygun görülen derslerde bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretimi,
 14. Uzaktan öğretim yayın komisyonu: Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan yayın komisyonunu,
 15. Üniversite: Harran Üniversitesi’ni,
 16. Üniversite Yönetim Kurulu: Harran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 1. Yönetim Kurulu: Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM) Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Ders Açma, Ders Kayıtları
Genel Esaslar
MADDE 5 –
 1. Üniversite senatosunun uygun görmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
 2. Uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde kitap, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir.
 3. Uzaktan öğretim kapsamında elde edilen gelirler öğretimi sürdüren ilgili birimlerin uzaktan öğretim hesaplarına gelir kaydedilir ve öğretimi sürdüren ilgili birimler ile HARUZEM tarafından bu kapsamda yapılacak giderler, bu amaçla tefrik edilen ödeneklerden karşılanır.
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil (İngilizce) derslerine ilişkin elde edilen gelirler HARUZEM’ın uzaktan öğretim hesabına gelir olarak kaydedilir ve bu kapsamda yapılacak giderler, bu amaçla tefrik edilen ödeneklerden karşılanır.
 5. Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders, sınav ücreti ve ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesine fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelerin toplam tutarı, hiçbir şekilde tahsil edilen öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Bu oran, mal ve hizmet alımları ile diğer giderler dikkate alınmak suretiyle ayrılan bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.
 6. Uzaktan öğretim kapsamında yapılan giderlerin, fakülte ve programların uzaktan öğretim maliyetlerinin tespitine imkân sağlayacak bir şekilde bütçeleştirilmesi esastır.
 
Ders Açma
MADDE 6 –
 1. Bir dersin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi için dersi yürüten öğretim elemanın teklifiyle birimler her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç 8 hafta önceye kadar taleplerini yönetim kurulu kararı alarak HARUZEM Müdürlüğü’ne bildirirler.
 2. Bir dersin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi için bildirilen talepler HARUZEM Yönetim kurulu tarafından teknik ve idari altyapı imkanları ölçüsünde değerlendirilir.
 3. HARUZEM Yönetim Kurulu tarafından uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler senatoda görüşülerek uzaktan öğretim yoluyla yürütülüp yürütülmeyeceği karara bağlanılır ve onaylanması halinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
 4. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla %30’u sadece uzaktan öğretim yolu ve diğer %30’u da hem örgün hem de uzaktan öğretim yolu ile verilebilir.
 5. Bir dersin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi için dersi yürüten öğretim elemanın teklifinin uygunluğu sadece senatonun kararı ile kararlaştırılabilir.
 
Ders Kayıtları
MADDE 7 –
 1. Senato tarafından uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi uygun görülen ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilen derslere kayıtlar ders birimi adı altında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
 2. Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, uzaktan öğretim yoluyla almak istediği dersleri seçerek onaylar.
 3. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumda öğrenci, uzaktan öğretim yoluyla almak istediği her ders için Harran Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen uzaktan öğrenim ücretini ve ders materyali ve materyal ücretini yatırır.
 4. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrencilerden öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilave bir ödeme talep edilmez.
 5. Öğrencinin uzaktan öğretim yoluyla almak için seçtiği dersler öğrenci danışmanı tarafından onaylanarak kayıt süreci tamamlanır.
 6. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde normal ve ikinci öğretim ayrımı olmaksızın normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden ikinci öğretim öğrencileri de normal öğretimden ders alabilirler.
 7. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün hem de uzaktan öğretim yolu ile verilmesi durumda öğrenci, bu dersi örgün birinci veya ikinci  öğretim yoluyla alabilir. Bu durumda öğrenci;
  1. Her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, örgün öğretim yoluyla almak istediği ders için bağlı bulunduğu program, bölüm veya anabilim dalına dilekçe ile başvurur.
  2. Örgün öğretim yoluyla almak için seçtiği dersleri, danışmanına onaylatır.
 8. Örgün öğretim yoluyla alınmak için onaylanan dersler toplu olarak her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilerek kayıt süreci tamamlanır.
 9. Örgün öğretim yoluyla alınacak dersler için öğrencilerden öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilave bir ödeme talep edilmez.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi ve Görevleri
 
MADDE 8-
 1. Uzaktan öğretim yolu ile verilecek derslerde hangi öğretim elamanının görevlendirileceğine; uzaktan öğretim ders materyali hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde ders koordinatörünün teklifi üzerine ders biriminin yönetim kurulunca karar verilir ve Harran Üniversitesi Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 2. Uzaktan öğretim yoluyla ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarının görevleri şunlardır;
  1. Dersin izlencesini ÖYS üzerinden dönem başında paylaşmak,
  2. Ders içeriklerini ÖYS’de kullanılacak şekilde hazırlamak,
  3. Öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik ve öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi sağlayarak öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla canlı dersleri sunum, ekran paylaşımı, beyaz tahta, çoklu ortam öğeleri vb. ile desteklemek,
  4. ÖYS üzerinden kendilerine öğrenciler tarafından yöneltilen sorulara cevap vermek,
  5. Sınav sonuçlarını ÖBS üzerinden ilan etmek,
  6. Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler talep edilmesi ve ilgili Ders Koordinatörü tarafından uygun görülmesi halinde kısmi olarak ve eksiklikleri tamamlama amacıyla sınıf ortamında vermek,
  7. Canlı dersleri, dersin veya şubenin ilan edilen gün ve saatinde yapmak,
  8. Canlı dersleri kayıt altına almak, mikrofon, kamera ve sunum gibi öğeleri paylaşmak,
  9. Herhangi bir nedenle yapılamayan canlı ders için uygun bir tarihte telafi dersi yapmak.
 3. Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanları, il dışı kısa veya uzun süreli olarak görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme notuna Uzaktan Eğitim Derslerini görevlendirildiği yerden yürütmek şartı konması durumunda dersleri yürütebilirler.
 4. Uzaktan öğretimde her ders ya da dersin şubesine kayıt olabilecek öğrenci sayısı önlisans programında 200, lisans programında 150, yüksek lisans programında ise 50 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınırlar aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şube yürütebilir.
 5. Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil (İngilizce) derslerine kayıt olabilecek öğrenci sayısı sınırları aşıldığında açılacak şubeler için öğretim elemanlarının yürütecekleri şube sayısı ikiden fazla olabilir.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ve Görevleri, Ölçme ve Değerlendirme
 
 
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
MADDE 9-
 
 1. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu uzaktan öğretim yoluyla verilen dersin ara, yarı yıl ve yıl sonu sınavları merkezi ve gözetimli olarak yapılması durumunda her ders için oluşturulur.
 2.  Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu; Ders Koordinatörü dahil üç, beş veya yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler uzaktan öğretim yoluyla ders vermiş veya verecek öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde ders koordinatörünün teklifi üzerine HARÜZEM Müdürlüğü tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
 3. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
 4. Ders Koordinatörü, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun başkanıdır. Ölçme ve değerlendirme Komisyonu, Ders Koordinatörün davetin üzerine her dönemde en az altı kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
 5. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:
  1. Hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla veya sadece uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir dersin ara, yarı yıl ve yıl sonu sınavlarının hazırlanması için kararlar almak,
  2. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sorularını hazırlamak,
  3. Hazırlanmış olan soruları sınavdan otuz gün (30) önce basılması için HARUZEM Müdürlüğüne bildirmek,
  4. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin sınavların ölçülmesini, değerlendirilmesini ve ilan edilmesini sağlamak.
 
 
Ölçme ve Değerlendirme
MADDE 10-
 
 1. Öğrencinin bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o derse ait yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlar ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda yapılan sınavda aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir.
 2. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı için yüz yüze veya elektronik olarak gözetimli ve merkezi şekilde gerçekleştirilir.
 3. Öğrencinin ders başarı notuna ara sınav notlarının katkısı %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %60'tır. Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavları gibi değerlendirilir.
 4. Ara sınavlar, her yarıyıl/yıl başında HARUZEM Müdürlüğünün teklifi üzerine senatonun onayıyla gözetimsiz elektronik ortamda yapılabilir. Bu durumda öğrencinin ders başarı notuna ara sınav notlarının katkısı %20 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %80’dir.
 5. Dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının canlı veya elektronik ortamda gözetimli olarak yapılması esastır.
 6. Merkezi yapılan bütünleme sınavlarına sadece ilgili dersten FF harf notu alarak başarısız olan öğrenciler girebilir.  
 7. Merkezi yapılan bütünleme sınavlarına bir dersten DC veya DD alarak o dersi şartlı başarmış öğrencilerde girebilir. Bu durumdaki öğrenciler sınav tarihinden en az yedi (7) gün önce HARUZEM Müdürlüğüne elektronik veya yazılı dilekçe ile başvurmak zorundadır.
 8. Sınavların değerlendirilmesi bağıl veya mutlak değerlendirme ile yapılabilir. Sınavların bağıl değerlendirilmesi esas olup HARUZEM Yönetim Kurulunca mutlak değerlendirme ile de yapılmasına karar verebilir.
 9. Merkezi sınavların organizasyonu ve yürütülmesi HARUZEM’in sorumluluğundadır. Sınav sorularının dersi yürüten öğretim elemanları tarafından hazırlanması esastır, ihtiyaç duyulması halinde merkezi sınavlarda HARUZEM tarafından Üniversite içinden veya dışından diğer öğretim elemanları soru hazırlamak üzere görevlendirebilir.
 10. Merkezi olmayan tek ders, iki ders, mazeret ve benzeri sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesi ders koordinatörlerinin sorumluluğunda yürütülür.
 11. Sınavlar ve değerlendirilmesi ile ilgili bu yönergede belirtilmeyen diğer usul ve esaslar Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu ve Görevleri
 
MADDE 11-
 1. Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulur.
 2. Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve ders koordinatörlerinden oluşur. 
 3. Müdür, Müdür Yardımcısı ve Ders Koordinatörlerinin görev süreleri devam ettikçe uzaktan öğretim yayın komisyonu üyelikleri de devam eder.
 4. Müdür, Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonunun başkanıdır. Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu, Müdürün daveti üzerine her dönemde en az iki (2) kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
 5. Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonunun görevleri şunlardır:
 1. İçerik Geliştirme ve Tasarım Komisyonu tarafından hazırlanan ve tasarlanan ders notlarını, çözümlü ve çözümsüz soruları denetlemek ve onaylamak,
 2. İçerik Geliştirme ve Tasarım Komisyonu tarafından hazırlanan ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavı sorularını denetlemek ve onaylamak,
 3. Ek-2’de diğer hizmetler karşılığı yapılacak ödemeler cetvelinde belirtilen faaliyetleri denetlemek ve onaylamak.
 4. Canlı dersleri kayıt altına alınıp alınmadığını, mikrofon, kamera ve sunum gibi öğelerin paylaşılıp paylaşılmadığını denetlemek ve onaylamak,
 5. Canlı dersleri, dersin veya şubenin ilan edilen gün ve saatinde yapılıp yapılmadığını denetlemek ve onaylamak,
 6. Herhangi bir nedenle yapılamayan canlı ders için uygun bir tarihte telafi dersinin yapılıp yapılmadığını denetlemek ve onaylamak,
 7. Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir dersin canlı yayın kayıtlarının düzenlenip düzenlenmediğini,  öğrenci kimliklerinin ve yorumlarının gizlenip gizlenilmediğini ve yayına hazırlanıp hazırlanmadığını denetlemek ve onaylamak.
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM
İçerik Geliştirme ve Tasarım Komisyonu ve Görevleri
 
MADDE 12-
 1. İçerik Geliştirme ve Tasarım Komisyonu uzaktan öğretim yoluyla her ders için oluşturulur.
 2. İçerik Geliştirme ve Tasarım; Ders Koordinatörü dahil üç, beş veya yedi kişiden oluşur. Ders koordinatörü dışındaki üyeler uzaktan öğretim ders içeriği hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde ders koordinatörünün teklifi üzerine HARÜZEM Müdürlüğü tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
 3. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
 4. Ders Koordinatörü, İçerik Geliştirme ve Tasarım Komisyonun başkanıdır. İçerik Geliştirme ve Tasarım Komisyonu, Ders Koordinatörünün daveti üzerine her dönemde en az on beş kez (15) toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
 5. İçerik Geliştirme ve Tasarım Komisyonunun görevleri şunlardır:
 1. Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir ders için haftalık olarak en az 5 sayfalık ders notu hazırlamak ve HARUZEM Müdürlüğünce karar verilen şablona göre tasarlamak,
 2. Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir ders için haftalık olarak en az on iki (12) adet çözümlü soru hazırlamak ve HARUZEM Müdürlüğünce karar verilen şablona göre tasarlamak,
 3. Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir ders için haftalık olarak en az on iki (12) adet çözümsüz soru hazırlamak ve HARUZEM Müdürlüğünce karar verilen şablona göre tasarlamak,
 4. Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir dersin canlı yayın kayıtlarını düzenlemek ve öğrenci kimliklerini ve yorumlarını gizleyerek yayına hazırlamak.
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu
 
MADDE 13-
 1. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini Ders Koordinatörünün teklifi üzerine öğretimi sürdüren ders biriminin yönetim kurulu belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyurur.
 2. Uzaktan öğretim yoluyla verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil (İngilizce) dersleri için devam zorunluğu yoktur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Ek Ders Ücreti, Öğrenim Ücreti, Ders Materyali ve Materyal Ücreti, Sınav Ücretleri ve Diğer Ödemeler
 
Ek Ders Ücreti
MADDE 14-
 1. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki sadece uzaktan öğretim yolu ile yürütülen derslerde uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin ek ders ve sınav ücretlerinin ödenmesinde örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır.
 2. Hem örgün hem de yüz yüze öğretim yoluyla verilecek olan derslerde uzaktan öğretimde ders veren öğretim elemanlarına, haftalık ders yükünü tamamladıktan sonra uzaktan öğretimde yürüttükleri dersler için yürüttükleri ders kredisi başına ve haftalık on saati geçmemek üzere her yarıyılın başında Harran Üniversitesi Yönetim Kurulunca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere belirlenecek oranda ek ders ücreti ödenir.
 3. Ek ders ücreti şu şekilde hesaplanır ve HARUZEM tarafından ödenir:
  1. Ek ders ücreti = [(İlgili öğretim elemanının aylık uzaktan öğretim yöntemi ile yaptığı canlı ders saati – ilgili öğretim elemanının diğer öğretim yöntemleri ile dolduramadığı aylık zorunlu ders yükü saati) x ders öğrenci katsayısı x yönetim kurulunun belirlediği ek ders ücreti katı x unvana göre ek ders ücreti göstergesi] x memur aylık katsayısı
 4. Ek ders ücreti katı 1 ile 5 arasında olmak üzere her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Üniversite yönetim kurulunca belirlenir.
 5. Hem örgün hem de yüz yüze öğretim yoluyla verilecek olan derslerde yüz yüze olarak verilen derslerin ek ders ücretleri o derse en çok kayıt yaptıran ders birimi tarafından ödenir.
 
Öğrenim Ücreti
MADDE 15-
 1. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücretler esas alınmak üzere her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Harran Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
 
Ders Materyali ve Materyal Ücreti
MADDE 16-
 1. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler için alınacak materyal ücreti öğrencinin kayıtlı olduğu program, bölüm veya anabilim dalına ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Harran Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenir.
 
Sınav Ücreti
MADDE 17-
 1. Merkezi olarak yapılan sınavlarda fiilen görev yapan personele oturum başına, Ek-1 sayılı cetvelde sayılan görevler için hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere merkezi sınav ücreti ödenir.
 2. Merkezi sınav ücreti şu aşağıdaki şekilde hesaplanır:
  1. Merkezi sınav ücreti = memur aylık katsayısı x Ek-1 sayılı cetvelde sayılan görevler için hizalarında gösterilen gösterge x üniversite yönetim kurulunun belirlediği merkezi sınav ücreti katı
 3. Merkezi sınav ücreti katı 0 ile 1 arasında olmak üzere her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Üniversite yönetim kurulunca belirlenir.
 4. Merkezi olarak yapılan sınavlar HARUZEM tarafından yürütülür.
 
 
 
 
Diğer Ödemeler
MADDE 18-
 1. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek olan dersler için ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemelerde Ek-2 sayılı cetvel esas alınarak aylık ödeme yapılır.
 2. Öğretim elemanlarına Ek -2 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle yapılacak olan ödemeler, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için belirlenen ders saati ücreti esas alınmak suretiyle belirlenir ve bu ödemelerin toplamı ayda 200 saati geçemez.
 3. Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ödemelerde, ilgililerin fiili katkıları belgelendirilir.
 4. Ders malzemelerinin hazırlanmasında ve dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ödeme şu şekilde hesaplanır: Ek-2 sayılı cetvel dikkate alınarak yapılacak ödemeler = Ek-2 sayılı cetvelde sayılan hizmetler için hesaplanan aylık ödemeye esas saat toplamı x unvana göre ek ders göstergesi x memur aylık katsayısı
 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 19-
Bu yönergede, hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20-
Bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21-
Bu yönerge hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
Ek -1
MERKEZİ SINAVDA GÖREV ALANLARA YAPILACAK ÖDEMELERE ESAS GÖSTERGE CETVELİ
 
 
Görev Tanımı Gösterge
Sınav Koordinatörü 5000
Sınav Koordinatör Yardımcısı 4000
Bina Sınav Sorumlusu 2000
Bina Yöneticisi 2000
Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı 1800
Bina Yöneticisi Yardımcısı 1800
Salon Başkanı 1650
Gözetmen 1450
Yedek Gözetmen 1450
Engelli Gözetmeni 2000
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi 1450
Sınav Evrakı Güvenlik Görevlisi 1450
Bina Güvenlik Görevlisi 1450
Merkez Sınav Görevlisi 1100
Hizmetli 1000
Taşıyıcı 1000
Şoför 1000
 
 
 

 
EK- 2
DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER CETVELİ
Hizmetin Adı Hizmet Tanımı ve Açıklaması Hizmetin İş Yükü Karşılığı Aylık Ödemeye Esas Saatin Hesaplanması
Eğitim Senaryosu Tasarımı Öğretim elemanı tarafından verilen bir dönemlik (en az 14 haftalık olmak üzere) ders içeriğinin tamamının eğitim-öğretim materyalini kişisel öğretim seti tarzında senaryolaştırma faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 5 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. Etkileşimli her senaryo için sadece yapıldığı ayda 5 itibari sayfa için 2 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanının tamamladığı senaryo tasarımlarına esas alınan toplam itibari sayfa sayısı x 2/5
Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin geliştirilmesi Öğretim elemanı tarafından verilen bir dönemlik senaryolaştırılmış ders içeriğinin tamamının kişisel öğrenim seti tarzında geliştirilmesi faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 5 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. Sadece yapıldığı ayda her 5 itibari sayfa için 2 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanının geliştirdiği materyale esas toplam itibari sayfa sayısı x 2/5
Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin denetimi Öğretim elemanı tarafından verilen telif/tercüme eser, derleme, ders notları ve sunumların telif ve öğretim materyali hazırlama yöntemlerine uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 30 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. Her 30 itibari sayfa için 1 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan materyal denetimi ve raporlanmasına esas itibari sayfa sayısı/30
Ders Yönetimi Derslerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapının kurulmasını, işlemesini ve dersin yapılmasını başından sonuna kadar yöneten yöneticinin faaliyetleridir. Ayda yürütülen toplam ders kredisi üzerinden hesaplanır. Her 7 kredi için 1 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanının yönettiği aylık ders kredisi / 7
Ders koordinasyonu / denetimi Derslerin gerçekleştirilmesi için gereken öğretim materyalinin sisteme yüklenmesini, teknik altyapının sorunsuz şekilde çalışmasını, ders programlarının hazırlanmasını, yürütülmesini koordine eden/denetleyen yöneticinin faaliyetleridir. Ayda yürütülen toplam ders kredisi üzerinden hesaplanır ve görevli kişi sayısına bölünür. Her 7 kredi için 1 saat esas alınır. (Uzaktan öğretim kapsamında koordine edilen/denetlenen aylık ders kredisi /7) / koordine eden veya denetleyen yönetici sayısı
10-20 dakika video çekiminde ders anlatma veya spikerlik veya seslendirme Uzaktan öğretim programındaki bir ders için önceden planlanmış zaman ve mekânda öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen ve öğretim materyali kullanılarak anlatılan ders anlatma faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 10 - 20 dakika arası anlatım, spikerlik veya seslendirme için hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. Her bir 10-20 dakika çekim için 5 saat esas alınır. Uzaktan öğretim kapsamında kurgulanmış ve yayına hazırlanmış çekimlerin her 10-20 dakikalık dilimi x 5
Uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme Uzaktan öğretim birimi gözetimli yapılan sınav hazırlık sürecinde soruların değerlendirilmesi, redakte edilmesi, sınavda kullanılacak soru kitapçıklarındaki soruların belirlenmesi, ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların geliştirilmesi için raporlama gibi faaliyetleri kapsayan öğretim elemanı faaliyetleridir. Gözetimli sınava dahil edilen ve görevlendirme kapsamında bulunan her bir ders için 1 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanının uzaktan öğretim kapsamında sorumluluk alanında bulunan, merkezi sınav programına alınmış ders sayısı
Ölçme-değerlendirme soru bankası hazırlama Uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların öğretim elemanı tarafından hazırlanması faaliyetleridir. Öğretim elemanlarının görevlendirilerek yürüttükleri kendi derslerinin zorunlu her sınavında 20 soru üzerindeki sorular için, diğer derslerle ilgili hazırladıkları ve yayın komisyonunca kullanıma uygun bulunmuş her soru için olmak üzere, bir defaya mahsus hesaplanır. Kabul edilmiş 2 özgün soru için 1 saat esas alınır. Kendi dersleri için= Kabul edilmiş soru sayısı-20 / 2
Diğer dersler için= Kabul edilmiş soru sayısı/ 2
 

ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ

ÖYS: uzaktanegitim.harran.edu.tr
Kullanıcı adınız: Öğrenci Numaranız
Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranız
Giriş yaptıktan sonra e-posta adresinizi güncelleyiniz.

ÜCRETLER


ÖNLİSANS = 30 TL
LİSANS = 45 TL 

Vakıfbank ATMè
Ödemelerè 
Eğitim ve Sınav Ödemeleri
è 
Üniversite Ödemesi 
è 
Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim(Kodu: 19)
è
“GİRİŞ”è
 Ders Seçè 
“ GİRİŞ”
è
Öğrenci Numarası ” è
 “GİRİŞ” è  
Cep Telefonu Numarası (507*******)
è
“GİRİŞ” è  
“ONAY”  
è  

ŞABLONLAR

1.1. e-Kitap [word, pdf]
1.2.1. Çözümlü e-Alıştırma Soruları (A) [word, pdf]
1.2.2. Çözümsüz e-Alıştırma Soruları (A) [word, pdf]
1.3. e-Sunum [power point, pdf]
1.4.1. Çözümlü e-Alıştırma Soruları (B) [word, pdf]
1.4.2. Çözümsüz e-Alıştırma Soruları (B) [word, pdf]

KURSLAR